Darba laiks P.-P. 10:00-16:00
 

Vispārējie noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI


Pārdevējs — pašnodarbināta presona Edgars Ziļs vienotais reģistrācijas numurs 29049310640, juridiskā adrese Zalves iela 13, Rīga, LV-1046 , faktiskā  adrese Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, tālrunis 28149059, e-pasts info@rigaslaci.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija — ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.rigaslaci.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

ATLAIŽU KODS– burtu un ciparu virkne, kuru lietotājs saņem pamatojoties uz 7.1. punkta noteikumiem. Atlaižu kods Lietotājam dod tiesības uz atlaidi par rigaslaci.lv saņemto atskaiti.


1.      Vispārīgie noteikumi

1.1.       Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2.       Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3.       Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

1.4.       Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5.       Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.

2.      Atteikuma tiesību izmantošana

2.1.       Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2.       Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas - ja pasūtīta viena prece, no pēdējās preces piegādes dienas - ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas - ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3.       Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4.       Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu Atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

Adresātu (pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)

Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas preces iegādi
Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
Patērētāja vārds un uzvārds
Patērētāja adrese
Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
Datums

2.5.       Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Kalnciema iela 40, Rīgā un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6.       Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7.       Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

2.8.       Nauda par preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

3.      Patērētāja atbildība

3.1.       Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

3.2.       Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

3.3.       Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.

3.4.       Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

4.      Garantija

4.1.       Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam vienu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumus. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

4.2.       Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3.       Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

4.4.       Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

Ražotājs nav atbildīgs:
a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs;
b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā;

c) Ja bojājums radies sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, saules, lietus, sniega iespaidā, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

5.      Piegāde

Piegāde Rīgā 9 €

Piegāde Latvijā, Igaunijā un Lietuvā no 5€ atkarīgs no piegādes rajona vai no piegādes veidiem.

– Piegāde notiek noteiktajā laikā (+- 10 min)

– Piegādes laiks P.-S. ja ar mūsu kurjeru 

- Piegādes laiks P.-P. ja ar VENIPAK kurjeru

– Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā (papildus piemaksa par piegādi)

– Paziņosim par pasūtījuma piegādi adresātam.

– Ātras piegādes gadījumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski

– Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā, no paša rīta.

6.      Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Paysera maksājumu vai apmaksa skairdā naudā paši saņemot preci.


7. Noteikumi un nosacījumi izmantojot atlaižu kodus

7.1.Atlaižu kodus Lietotajiem vai Partneriem izsniedz rigaslaci.lv. Atlaižu kods Lietotājam vai Partnerim tiek izsūtīts elektroniski uz e-pastu vai citā veidā, piemēram, rigaslaci.lv prezentācijas ietvaros saskaņā ar prezentācijas nosacījumiem.


8. ATLAIŽU KODA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

8.1. Atlaižu kodu vētību nosaka rigaslaci.lv un tā katru reizi ir norādīta uz atlaižu koda.

8.2. Atlaižu kodiem ir procentuāla vērtība.

8.3. Lietotājam ir tiesības lietot atlaižu kodus. Atlaižu kodu izmantošana nav obligāta.

8.4. Lai izmantot atlaižu kodu nepieciešams:

  • Izvēlēties preci un Nolikt viņu grozā. 
  • Pāriet grozā
  • Grozā kreisā apakšējā pusī  "IZMANTOJIET KUPONA KODU "var ievest atlaižu kodu un uzspiest "Izmantot kuponu"
  • Produkta vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata

Jekaterina Kondratoviča ir tiesīga ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu par ko ik reizi rigaslaci.lv informē Lietotājus.

Jekaterina Kondratoviča nosaka katra konkrēta atlaižu koda derīguma termiņu. Atlažu kodā var būt norādīts minimālo pasūtījumu apjoms, kurš nepieciešams, lai izmantotu atlaižu kodu. Apjoms katrreiz ir uzrādīts atlaižu kodā.

Atlaides kodu nevar apmainīt pret naudu.

Atlaižu kods nesummējas ar citiem piedāvājumiem un atlaidēm.

9.      Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.iNTERNETA VIETNES NOTEIKUMI

 

       Pārdevējs — pašnodarbināta presona Edgars Ziļs vienotais reģistrācijas numurs 29049310640, juridiskā adrese Zalves iela 13, Rīga, LV-1046 ,  faktiskā  adrese Kalnciema iela 40,Rīga, tālrunis 28149059, e-pasts info@rigaslaci.lv.

Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;

Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne –  www.rigaslaci.lv;

Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

 

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

  1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

 

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs.

1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.
1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.

  1. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei.

2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

 

  1. Autortiesības

3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.

3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

 

  1. Tiesiskās attiecibas

 

4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.